Протокол №1
засідання педагогічної ради
Городянської ЗОШ І-ІІ ступенів

від 30.08.2018р.

Присутні – 21 особа

Відсутні – 1 Ставчанська О. П.

Голова педради О. В. Пучко

Секретар Л. В. Андріюк

Порядок денний:

1. Про аналіз стану навчально-виховної роботи у 2017-2018 навчальному році та завдання на новий навчальний рік.

2. Про оцінювання здобувачів освіти 2 класу.

3.Про затвердження плану роботи освітнього закладу на 2018-2019 навчальний рік.

4. Про затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік.

5. Про затвердження педагогічного навантаження на 2018-2019 навчальний рік.

6. Про особливості організації та умови успішного навчання першокласників у новій українськійшколі.

1. СЛУХАЛИ:

Пучко О. В., директора школи, яка проаналізувала та підвела підсумки навчально-виховного процесу за період 2017-2018 навчального року та озвучила завдання на 2018-2019 навчальний рік.(Доповідь та презентація додається).

УХВАЛИЛИ:

1. Доповідь директора школи взяти до уваги.

2. Педагогічному колективу школи:

2.1. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах.

2.2. Забезпечити системне підвищення якості освіти.

2.3. Створювати оптимальні умови для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення здоров’я.

2.4. Формувати національно свідомого громадянина України.

2.5. Покращити надання якості освітніх послуг.

2.6.Забезпечити якість та доступність психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу.

2.7. Підвищувати якість навчально-виховного процесу, забезпечувати його спрямованість на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів.

2.8. Орієнтацію методичної роботи спрямувати на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку.

2.9. Посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування закладу з метою залучення наукового потенціалу до роботи з обдарованою молоддю.

2.10. Посилити роль шкільних бібліотек у формуванні загальної освіченості та базових навчальних знань, умінь та навичок.

2.11. Програми курсів, спецкурсів, факультативів підбирати у відповідності до рівня можливостей, нахилів, здібностей учнів певного класу.

3. Адміністрації школи:

3.1.Сприяти ефективному впровадженню базових положень Нової української школи у закладі освіти.

3.2.При складанні робочого навчального плану на 2018-2019 н.р. раціонально використати можливості варіативної складової з метою всебічного розвитку учнів.

3.3.Поглибити співпрацю з соціальними партнерами; посилити роботу із залучення коштів для покращення навчально-матеріальної бази навчального закладу.

3.4. Забезпечити подальший методичний супровід та розширення кола суб'єктів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладі.

3.5. Створювати оптимальні умови для якісного професійного розвитку педагогічних кадрів школи в міжатестаційний період.

3.6. Удосконалювати організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових конкурсах.

3.7. Забезпечувати поширення передового педагогічного досвіду педагогів закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків.

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Джуранюк О. М.

4.1.Вжити дієвих заходів з проведення комплексу робіт щодо дотримання вимог державних стандартів, впровадження нових стандартів, зосередивши особливу увагу на матеріально-технічному та дидактичному забезпеченні предметів. Здійснювати належне методичне забезпечення впровадження нових форм навчання.

4.2. Взяти на контроль ефективність проведення факультативів і курсів за вибором.

5.Взяти на контроль відвідування учнями уроків, організовувати конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі.

6. Соціально-психологічній службі:

6.1.Своєчасно виявляти дітей, які потребують тривалого лікування, корекції фізичного або розумового розвитку, створювати передумови для їх соціальної адаптації.

6.2.Працювати з сім'ями, які опинилися у складних життєвих умовах. Вивчати житлово-побутові умови учнів, надавати психолого-педагогічну допомогу функціонально-неспроможним сім'ям.

7. Педагогу-організатору Іванюк Л, В.:

7.1. Створити сприятливі умови для ефективної роботи лідерів учнівського самоврядування, активніше співпрацювати з громадськими організаціями, залучати учнівську молодь до участі у соціально значущих програмах.

2. СЛУХАЛИ:

Джуранюк О. М., заступника директора з навчально-виховної роботи, про доцільність оцінювання другокласників, починаючи з І семестру 2018-2019 навчального року.

Ухвалили:

2.1. Навчальні досягнення учнів 2 класу оцінювати за 12-бальною шкалою успішності, розпочинаючи з І семестру 2018-2019 н.р..

2.2. Оцінювання здійснювати згідно наказу МОН від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

3. СЛУХАЛИ:

Пучко О.В., директора школи, яка повідомила, що робочий навчальний план складено відповідно до потреби школярів і спрямовано на гуманізацію і диференціацію навчально-виховного процесу.( План додається).

ВИСТУПИЛИ:

Іванюк Л. В., педагог-організатор, яка внесла пропозицію план роботи освітнього закладу на 2018-2019 навчальний рік затвердити.

УХВАЛИЛИ:

1. Річний план Городянської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік затвердити.

2. Дирекції школи, вчителям-предметникам протягом навчального року:

організовувати якісне виконання заходів річного плану, при необхідностівносити корективи і доповнення.

3.Щомісячно аналізувати виконання плану на нараді при директорові.

4. СЛУХАЛИ:

Ярош В.С,, бібліотекаря шкільної бібліотеки, яка підвела підсумки роботи бібліотеки за минулий навчальний рік, ознайомила колектив з планом роботи бібліотеки, вказавши напрямки ,завдання та заходи, які будуть проводитись в новому навчальному році. Вона повідомила про заплановане проведення літературних годин, виставок, годин ерудитів.

ВИСТУПИЛИ:

Пророчук В.В., вчитель зарубіжної літератури, яка зауважила, що шкільна бібліотека працює відмінно. Бібліотекар Ярош В.С.старається завжди співпрацювати з учителями та учнями, надає потрібну інформаційну допомогу у проведенні позакласних заходів, разом з класними керівниками організовує літературні читання та зустрічі з письменниками рідного краю.

Василина Василівна внесла пропозицію затвердити річний план роботи шкільної бібліотеки.

УХВАЛИЛИ:

1. Річний план роботи бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік затвердити.

2. Учителям-предметникам протягом навчального року пропагувати

художню та наукову літературу, яка є в наявності в бібліотеці.

5. СЛУХАЛИ:

Пучко О.В., яка довела до відома присутніх педагогічне навантаження на 2018-2019 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Ониськів Г. В.,вчитель англійської мови, яка зауважила, що кожен з присутніх у травні був попередньо повідомлений про кількість годин у 2018-2019н.р., а тому вносить пропозицію педагогічне навантаження на 2018-2019 навчальний рік затвердити.

УХВАЛИЛИ:

5.1.Затвердити педагогічне навантаження на 2018-2019 навчальний рік

6. СЛУХАЛИ:

Свирид Г. В., керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів яка ознайомила присутніх з педагогічними особливостями навчання в 1-их класах відповідно до Концепції Нової української школи, з методичними рекомендаціями щодо викладання в початковій школі, з Типовими освітніми програмами початкової школи, розробленими під керівництвом О.Я.Савченко, Р.Б.Шияна.

ВИСТУПИЛИ:

Андріюк Л. В., вчитель першого класу, яка розповіла, що учні 1 класу будуть навчатися за Типовою освітньою програмою , розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна. Для навчання першокласників створене необхідне освітнє середовище. У класі проведено ремонт, створено 5 центрів, у яких будуть працювати дітки, відведено куточок для ранкового кола та розваг дітей.

Людмила Василівна разом із психологом Пономаренковою С. В. провели зустріч з батьками першокласників щодо періоду адаптації діток до шкільного життя.

Ухвалили:

1. Освітній процес у 1-их класах організувати відповідно до Типових освітніх програм початкової школи, розроблених під керівництвом Р. Б. Шияна.

2.При вивченні навчальних дисциплін в початковій школі користуватися методичними рекомендаціями, затвердженими листом МОН №1/9-415 від 03.07.2018 року.

Голова педради О. В. Пучко

Секретар Л. В. Андріюк


Протокол №4
засідання педагогічної ради

від 05.03.2019р.

Голова засідання О. В. Пучко

Секретар засідання Л. В. Андріюк

Присутні: усіх членів педагогічної ради – 21 особа;

присутніх - 18 осіб;

відсутні – 3 особи:

Порядок денний:

1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2019році

Директор школи Пучко О. В.

СЛУХАЛИ:

Пучко О. В., директора школи, яка наголосила присутнім про необхідність виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 08.02.2019 року №1/9-63 та Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2класів закладів середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2018 року №248 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за №359/31811, Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року №14 та зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 06.02.2018р. №1/9-79 «Про вибір і замовлення підручників для 5 класів» і зачитала інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Директор школи наголосила, що відповідно до інструктивно- методичних рекомендацій щодо вибору та замовлення підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти необхідно до 10.03. 2019р.. направити до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відповідні замовлення у паперовому та електронному вигляді.

ВИСТУПИЛИ:

Андріюк Л.В., вчитель1 класу, яка розповіла, що з 25 лютого мала можливість ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти. Вчителька звернула увагу на особливості підручників для 2 класу, які необхідно врахувати під час вибору проектів підручників.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Схвалити і оприлюднити на сайті ЗЗСО безпосередній вибір проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти і науки України, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2019році, а саме:

-«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Іщенко О.Л., Логачевська С.П.

Альтернатива:

-Остапенко Г.С.

-Іваниця Г.А.

-Сапун Г.М., Придаток О.Д.

-Науменко В.О.,Мовчун Ф.І., Тарнавська С.С.

Тимченко Л.І, Цепова І.В.

-«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти(з аудіо супроводом) Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернгрос, Пітер Льюіс-Джонс

Альтернатива:

-Карпюк О.Д.

-Мітчелл Г.К.

- Будна Т.Б.

-Бєляєва Т.Ю.

-Губарєва С.С., Павліченко О.М., Залюбовська Л.В.

-«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти Гісь О.М., Філяк І.В.

Альтернатива:

- Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.

-Скворцова С.О.,Онопрієнко О.В.

-Лишенко Г.П.

-Заїка А.М.

-Оляницька Л.В.

-«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

-Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А., Кліщ О.М.

-Вашуленко М.С., Ломаковська Г.В., Єресько Т.П., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О.

-Воронцова Т.В.,Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.

-Грущинська І.В.,Хитра З.М., Морзе Н.В., Барна О.В.

-Гільберт Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.Н.

-«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти Калініченко О.В.,Аристова Л.С.

Альтернатива:

-Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

-Рубля Т.Є., Мед І.Л.,Щеглова Т.Л.

-Островський В.М., Федун Г.П.

-Лемешева Н.А.

-Лобова О.В.

Голова засідання О. В. Пучко

Секретар засідання Л. В. Андріюк


Протокол №5
засідання педагогічної ради

від 22.03.2019

Голова засідання О. В. Пучко

Секретар засідання Л. В. Андріюк

Присутні: усіх членів педагогічної ради – 21 особа;

присутніх - 19 осіб;

відсутні – 2 особи: Лелет М.В., Хомюк М.В.

Порядок денний:

1. Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 6 класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році.

Директор школи Пучко О. В.

СЛУХАЛИ:

Пучко О. В., директора школи, яка ознайомила присутніх із Положенням про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року№14 і розповіла, що для організованого проведення ІІ етапу Конкурсу органам управління у сфері освіти необхідно забезпечити ознайомлення педагогічних працівників ЗЗСО з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу,та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників. Це здійснюється для того, щоб на 2019-2020 навчальний рік до кожного ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих підручників для учнів, які будуть обрані цим закладом освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Стефурак Г.В.,вчитель математики,голова ШМО класних керівників, яка розповіла, що у школі засідала творча група вчителів, які будуть працювати з 6 класом, переглядали електронні версії оригінал-макетів підручників для 6 класу і готові оприлюднити свій вибір. Галина Василівна ознайомила присутніх із результатом вибору.

УХВАЛИЛИ:

1. Вибрати і замовити такі підручники для 6 класу:

1.1. «Всесвітня історія. Історія України(інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Автори Гісем О.В., Гісем О.О.

Альтернатива:

-Бандровський О.Г., Власов В.С.

-Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О.

-Дячков С.В.

-Голованов С.О.

-Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.

1. 2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти.

Автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

Альтернатива:

-Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

-Коршунова О.В., Завадський І.О.

-Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Голова засідання О. В. Пучко

Секретар засідання Л. В. Андріюк


Кiлькiсть переглядiв: 358

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.